easy site maker

De Disclaimer

(Applicatie voor mobiele telefoons met een koolhydratentabel)
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de applicatie: het programma dat hierboven is beschreven, dat in de mobiele telefoon “Koolhydraatkenner” heet;
de maker: degene die het de applicatie heeft geschreven;
gebruik(en): onder meer maar niet uitsluitend: opvragen, downloaden, raadplegen, lezen, bekijken, bewerken, invullen;
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
de inhoud: onder meer teksten, waarden en overige informatie;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gezondheidsvermindering of beperking, ziekte, vermindering van de lichamelijke toestand, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
2. Het onderstaande is van toepassing op de applicatie. Door de applicatie te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De maker heeft zich ervoor ingespannen de inhoud van de inhoud van de applicatie zo goed mogelijk kloppend te maken. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
4. De maker verschaft de inhoud van de applicatie in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
5. De maker is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
6. De maker mag de applicatie naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De maker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de applicatie of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u eventueel vanuit de applicatie raadpleegt, gebruikt of overneemt.
8. De maker behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de applicatie te gebruiken.
9. U zal de maker beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de applicatie, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
10.Op deze applicatie zijn het Nederlands Recht en de geldende wetten van toepassing. Deze disclaimer is deel van de gebruiksaanwijzing van de koolhydraatkenner en een geprint exemplaar is door de maker door ondertekening bekrachtigd.